ჩაწერეთ საკუთრებაში არსებული მიწის ფართობი (შეგახსენებთ, რომ ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს 0.5 ჰექტარს)
გთხოვთ, მონიშნოთ სასურველი ნერგის სახეობა (შესაძლოა რამდენიმე ვარიანტის მონიშვნა)